Kapcsolat - vtvpapa

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

          
          
          
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pápa Városi Televízió (a továbbiakban: Televízió) adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozom meg.

I. Általános rendelkezések

1. A jelen Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Televízió tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését, továbbá, hogy a Televízió által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézményvezetőre, az intézményvezető helyettesre és a Televízió valamennyi munkatársára. A Szabályzat alkalmazásában a Televízió munkatársának minősülnek a Televízió által foglalkoztatott közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, a Televízió további munkavállalói, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak.

3. A Szabályzat tárgyi hatálya, annak eltérő rendelkezése hiányában, kiterjed a Televízió tevékenysége során a személyes adatok tekintetében megvalósított bármely adatkezelésre.

4. Az iratokban rögzített személyes adatok tekintetében a Szabályzatot az Iratkezelési szabályzattal összhangban kell alkalmazni.

5. Az értelmező rendelkezések tekintetében az Infotv. 3. §-a az irányadó.

II. Személyes adatok védelme

1. A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát.

2. Személyes adat fő szabály szerint csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény, vagy – törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott körben- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Ettől eltérő rendelkezéseket az Infotv. 6. §-a tartalmaz.

3. Különleges adat az Infotv. 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
- az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
- a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
- a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

4. A Televízió által a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig csak olyan személyes és különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

5. A Televízió munkatársai a feladataik ellátása körében személyes és különleges adatot csak a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kezelhetnek.

6. A Televízió munkatársai fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartoznak a munkájuk során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, a Televízió nyilvántartásainak jogszerű használatáért.

7. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt a Televízió munkatársai világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

8. A személyes adatokat oly módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

9. Ha a Televízió munkatársa tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy az adat helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

10. Az Infotv. alapján az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell, erre azonban a hatósági és egyéb eljárásokban az ügyfelet figyelmeztetni kell (jegyzőkönyvben vagy formanyomtatványon).

11. A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult – az Iratkezelési szabályzatban foglaltakkal összhangban – haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni. A személyes adatokat tartalmazó egyéb iratanyagok megsemmisítéséről szintén a szükséges biztonsági intézkedések mellett kell gondoskodni.

12. Az adattörlés maradéktalan megvalósítása érdekében az ügyintézőnek meg kell határozni az irattározásra kerülő anyagok selejtezési idejét.

13. A Televízió köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság) együttműködni, és ezeket a nyilvántartásokat kérésére hozzáférhetővé tenni.

14. Személyes adatokat is tartalmazó iratot vagy más adathordozót (a továbbiakban együtt: irat) a Televízióból kivinni – munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak indokolt esetben, az intézményvezető egyetértésével lehet. Az ügyintéző ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy az ne vesszen el, ne rongálódjon, vagy semmisüljön meg és tartalma illetéktelen személy, vagy szerv tudomására ne jusson.

15. A fenti iratok telefaxon, elektronikus úton, illetve adatok telefonon csak kivételes esetben, intézményvezetői engedéllyel továbbíthatók.

16. Akár ügyintézőnél, akár irattárban lévő iratba az intézményvezetőn vagy helyettesén kívül más személy – az ügyfél betekintési jogán és jogszabály kötelező előírásán túl – csak akkor tekinthet be, ha ezt hivatali tevékenységével összefüggő feladatellátás szükségessé teszi (pl. ügyészség, rendőrség, közigazgatási hivatal). Az ügyfél, vagy képviselője betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy ez által mások jogai ne sérülhessenek (a más személyre vonatkozó személyes adatokat valamilyen módon ki kell iktatni, el kell takarni). Ugyan így kell eljárni a másolat, kivonat készítésekor is.

17. Az ügyintéző a nála lévő iratokat, adatfájlokat köteles munkaidőn túl – és amelyeket lehetséges munkaidőben is – szekrényébe zárva tartani, az asztalon és az irodában egyéb helyen hivatalos iratok, adattárolók csak a munkavégzés céljából, és annak tartama alatt tárolhatók.

18. Az ügyfélfogadó térben, illetve az ügyfélfogadásra szolgáló irodában olyan körülményeket kell teremteni, amelyek kizárják azt, hogy az ügyfél által elmondottak illetéktelenek tudomására jussanak.

19. Az egyes nyilvántartások, adatkezelések tekintetében a hozzáférési jogosultságot az intézmény vezetőjének személyre lebontottan meg kell határoznia és az időszerű állapotnak megfelelően nyilván kell tartania.

20. A kezelt adatokat továbbítani, vagy adatszolgáltatást teljesíteni csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, illetve, ha az átadott adatok kezelése, feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Infotv. 15. § (2) bekezdése alapján minden esetben regisztrálni kell, hogy milyen adatot, kinek, milyen célból, mikor továbbítottak vagy szolgáltattak ki. Az Infotv. 15. § (3) bekezdése értelmében az adattovábbításról vezetett nyilvántartást eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában személyes adatok esetében minimum 5 évig, különleges adatok vonatkozásában pedig minimum 20 évig kell megőrizni.

21. Az Infotv. szerint az érintettet megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését.

22. Az Infotv. 21. §-ában szabályozott tiltakozási jog gyakorlásával kapcsolatban – a Televízió tevékenységének jellegére tekintettel – szem előtt tartandó, hogy e jogával az ügyfél nem élhet, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

III. Az adatvédelmi tisztviselő

1. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai az alábbiak:
a/ tájékoztat és szakmai tanácsot ad a Televízió munkatársai részére az Infotv.-ben és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet) foglalt kötelezettségeivel kapcsolatban,
b/ ellenőrzi az Infotv.-nek és a Rendeletnek, valamint a Televízió személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatainak való megfelelést,
c/ kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására vonatkozóan,
d/ együttműködik a Felügyeleti Hatósággal,
e/ az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Felügyeleti Hatóság felé, valamint adott esetben bármilyen egyéb esetben konzultációt folytat le vele.

2. Az adatvédelmi tisztviselő az előző pontban leírtakon túl, igény szerint tájékoztatja az intézményvezetőt a konkrét ügyek, vagy jelentősebb soron kívüli feladatok végrehajtásáról, tapasztalatairól.

3. Amint a Televízió munkatársa tudomására jut, hogy adatvédelmi incidens történt, azt haladéktalanul jelzi az adatvédelmi tisztviselőnek és az intézményvezetőnek. Az adatvédelmi tisztviselő tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül az adatvédelmi incidenst köteles bejelenteni a Felügyeleti Hatóságnak, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben is közölni lehet. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a Felügyeleti Hatósággal.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Televízió vezetője és helyettese kötelesek a jelen szabályzatban foglaltakat megismerni, munkájuk során alkalmazni, valamint gondoskodni arról, hogy azt a beosztott dolgozók ismerjék, előírásait munkavégzésük során alkalmazzák.

2. Az IV./1. pontban foglaltakon túl, a Televízió valamennyi munkatársa köteles:
a/ az Infotv. és az ágazati jogszabályok adatvédelmi előírásait megismerni, és maradéktalanul betartani,
b/ előzetesen egyeztetni az adatvédelmi tisztviselővel a személyes adatok kezelését, vagy a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyekben,
c/ tájékoztatni a feladatkörében felmerült bármely egyéb ágazati adatvédelmi problémáról, esetleges állásfoglalásról vagy más fejleményről,
d/ észrevétel esetén az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt visszásságot haladéktalanul megszüntetni,
e/ az éves adatvédelmi jelentéshez adatot szolgáltatni,
f/ adatvédelmi oktatásokon részt venni.

3. A Televízió és a vele kapcsolatban álló munkavállalók egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

V. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2018. május 24.

Varga András
intézményvezető
 

Adatkezelési tájékoztató     |    Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz